Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym przeglądów zapewniających bezpieczeństwo pożarowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2

Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro.

Zamawiający:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
NIP   5251575083; REGON  000325713 – 00213
adres siedziby: Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
tel: 531 983 633
e-mail: sekretariat.palac@bk.pan.pl; katarzyna.wozniak@bk.pan.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa obejmująca Przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, a także usuwanie awarii zapewniające bezpieczeństwo pożarowe w budynku PAN Biblioteki Kórnickiej w Poznaniu na ul. Stary Rynek 78/79 – Pałac Działyńskich.

Pełen opis w załączonym Ogłoszeniu o zamówieniu

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Oddziału PAN Biblioteki Kórnickiej w Poznaniu (61-772), ul. Stary Rynek 78-79 – Pałac Działyńskich do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 10:00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w Oddziale PAN Biblioteki Kórnickiej w Poznaniu (61-772), ul. Stary Rynek 78-79 – Pałac Działyńskich w dniu 3 lutego 2020 roku o godzinie 10.05.