UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH W CZYTELNI W KÓRNIKU

W Czytelni udostępnia się stare druki, rękopisy, kartografię, muzykalia, mikrofilmy oraz grafikę i plany. Prawo do korzystania ze zbiorów specjalnych można uzyskać jedynie poprzez uprzednie powiadomienie (telefoniczne, listowne bądź mailowe) pracowników Działu Zbiorów Specjalnych lub Działu Udostępniania (nie dotyczy mikrofilmów).
Zbiory udostępniane są do celów naukowych i wydawniczych. Mogą z nich korzystać następujące osoby:
– pracownicy nauki – na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
– doktoranci, adiunkci i asystenci ze stopniem magistra oraz studenci – po przedłożeniu pisma polecającego od promotora lub opiekuna naukowego;
– pracownicy instytucji kulturalno-naukowych – na podstawie pisemnej rekomendacji instytucji polecającej;
– osoby nie spełniające w. wym. kryteriów mogą korzystać ze zbiorów specjalnych wyłącznie za zgodą Dyrektora BK PAN.

W Czytelni udostępnia się stare druki, rękopisy, kartografię, muzykalia, mikrofilmy oraz grafikę i plany. Prawo do korzystania ze zbiorów specjalnych można uzyskać jedynie poprzez uprzednie powiadomienie (telefoniczne, listowne bądź mailowe) pracowników Działu Zbiorów Specjalnych lub Działu Udostępniania i Informacji Naukowej (nie dotyczy mikrofilmów).

Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia materiałów, jeśli ich stan zachowania budzi zastrzeżenia pracowników Działu Zbiorów Specjalnych.

Jednorazowo udostępnia się maksymalnie 3 woluminy starodruków i 1 wolumin rękopisów. Obiekty szczególnie cenne udostępniane są pojedynczo.

Przepisy szczegółowe:
– po wejściu do Czytelni należy oddać dyżurującemu dowód tożsamości (ze zdjęciem) oraz wpisać się do księgi odwiedzin;
– zabrania się fotografowania obiektów własnym sprzętem;
– należy dokładnie wypełnić metryczki dołączone do obiektów;
– w czasie korzystania ze zbiorów czytelnicy mają obowiązek stosować się do wszelkich uwag i poleceń dyżurnego, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa.

Cenne, często unikatowe materiały należące do Zbiorów Specjalnych powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością. Aby zapewnić im jak najdłuższą trwałość, należy stosować się do następujących zasad:

– zabronione jest wnoszenie jedzenia, napojów oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zbiorów.
– Czytelników obowiązuje korzystanie z bawełnianych rękawiczek, które udostępnia dyżurujący w Czytelni.
– nie należy zmieniać kolejności kart ułożonych luzem. Jednorazowo można korzystać z jednego dokumentu.
– do notatek można używać wyłącznie ołówków, które udostępnia dyżurny. Podczas korzystania ze zbiorów specjalnych na stole nie mogą leżeć pióra, długopisy czy flamastry, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia zabytkowych obiektów.
Dozwolone jest korzystanie z komputerów osobistych. Ze względu na ciepło emitowane przez urządzenia, należy umiejscowić je w odległości co najmniej 15 cm od obiektów zabytkowych.
-obowiązuje zakaz kreślenia i robienia notatek na udostępnionych dokumentach, jak również opierania się na nich i opierania ich o kant stołu.
-należy zamykać książki i albumy w trakcie przerw, aby chronić je przed szkodliwym działaniem światła.
-należy informować dyżurnego o wszelkich zniszczeniach zaobserwowanych lub powstałych w czasie użytkowania obiektów.

Nie udostępnia się obiektów zmikrofilmowanych bądź zdigitalizowanych. Wyjątek stanowią prace edytorskie i badania paleograficzne. Inne przypadki wymagają indywidualnej zgody kierownika Działu Zbiorów Specjalnych. Czytelnik ma prawo odwołać się od decyzji kierownika do Dyrektora BK PAN.

Zamówienia na zbiory specjalne składa się na różowych rewersach. Realizowane są na bieżąco do godz. 14.30. Zamówienie złożone po 14.30 realizowane jest następnego dnia. Nie realizuje się rewersów niedokładnie i nieczytelnie wypełnionych oraz zamówień złożonych na rewersach przeznaczonych dla nowych druków i czasopism.

Dyżurny przyjmuje zamówienia na reprodukcje zbiorów specjalnych. Pracownie reprograficzne Biblioteki wykonują skany z mikrofilmów, reprodukcje cyfrowe oraz fotokopie. Pełen wykaz usług dostępny jest w Cenniku. Na publikację tekstu lub ilustracji ze zbiorów specjalnych wymagana jest zgoda Dyrektora BK PAN.

Na udostępnienie obiektów szczególnie wartościowych (unikaty, druki rzadkie, cenne rękopisy, mapy i druki iluminowane, cenna grafika) zgodę wyraża wyłącznie Dyrektor Biblioteki Kórnickiej na wniosek Czytelnika.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH W CZYTELNI W POZNANIU

    1. – udostępnia się wyłącznie mikrofilmy i dokumenty elektroniczne.

– w przypadku, gdy dzieło nie posiada kopii mikrofilmowej bądź cyfrowej, Czytelnik może zwrócić się do kierownika Czytelni z prośbą o zmikrofilmowanie wskazanych obiektów. Mikrofilmy zostają udostępnione natychmiast po osygnowaniu.
– w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na udostępnienie oryginałów w Poznaniu, konsultując swoją decyzję z kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych oraz konserwatorem. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie pisma przedłożonego przez czytelnika. Zgodę wydaje się na czas ściśle określony.
 

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

      1. 1. Biblioteka Kórnicka PAN wypożycza zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, muzykalia, kartografię, grafikę, fotografie historyczne, ekslibrisy, plany architektoniczne, rysunki, obiekty muzealne) tylko instytucjom (osobom fizycznym i prawnym), które zobowiążą się odpowiednio zabezpieczyć zbiory.

2. Biblioteka Kórnicka PAN wypożycza wyłącznie zbiory skatalogowane i zmikrofilmowane (bądź sfotografowane).

3. Każda prośba o wypożyczenie jest rozpatrywana indywidualnie.

4. Wypożyczenia mogą dotyczyć wyłącznie:

– wystaw
– konserwacji.
5. Decyzję o wypożyczeniu podejmuje Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii konserwatora oraz kierownika Działu Zbiorów Specjalnych.
6. Decyzja o wypożyczeniu na wystawę powinna być podjęta dopiero po deklaracji instytucji wypożyczającej dotyczącej warunków ekspozycji
7. Bibliotece Kórnickiej PAN przysługuje prawo do odmowy wypożyczenia ze względu na zły stan zachowania obiektu.
8. Instytucja wypożyczająca (osoba fizyczna lub prawna) składa deklarację pełnej odpowiedzialności (zob. Umowa użyczenia BK).
9. Dokumenty niezbędne przy wypożyczeniu:

– rewers
– protokół zdawczo-odbiorczy (sporządzony przez Bibliotekę Kórnicką)

– opinia konserwatorska dotycząca stanu zachowania obiektów

– upoważnienie dla osoby dokonującej wypożyczenia, zaopatrzonej w dowód tożsamości.

        1. 10. Konwój (w szczególnych przypadkach konwój policyjny) zapewnia odbiorca (albo Biblioteka Kórnicka PAN na koszt odbiorcy).

11. W przypadku uszkodzenia obiektu wypożyczający winien oddać obiekt do naprawy do placówki wskazanej przez Bibliotekę Kórnicką PAN.

12. Przy zagubieniu obiektu wypożyczający powinien zwrócić:

– inny egzemplarz tego samego dzieła

– w przypadku niemożności odkupienia oryginału – ekwiwalent pieniężny według wartości wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym oraz koszt mikrofilmu negatywowego.

13. Przy wypożyczeniach na wystawy (krajowe i zagraniczne) Biblioteka Kórnicka PAN zastrzega sobie prawo do nadzoru podczas przygotowywania ekspozycji